Модул 1: Бизнис стратегија и бизнис планирање

Инструктор: Проф. Др. Билјана Ангелова

Како да се преточат стратегиските и оперативните цели на менаџментот во објективен бизнис план

Менаџмент и стратегија – Визија, мисија и цели на компанијата

Анализа на еко-системи, СВОТ Анализа, ПЕСТ Анализа, Porter’s Five Forces, бизнис модел канвас

Сметководство за менаџмент

 • Современ пристап на менаџерското сметководство
 • Стратешки цели и стратешки план на компанијата
 • Сметководствени информации
 • Споредба меѓу финансиско и менаџерско сметководство

Менаџмент на трошоци

 • Концепти и класификација на трошоците, идентификација и евалуација на трошоците кои произлегуваат од работењето
 • Однесување на трошоците и механизми за евиденција и анализа на трошоците
 • Подготовка на извештаи за трошоците

Контролинг

 • Анализи на трошоци-волумен-профит
 • Контрибуциона маргина и контрибуционо рацио
 • Трошочна структура

Планирање на профит

 • Budgeting – планирање и контрола на буџетите
 • Структура на буџетите
 • Стандардни трошоци
 • Анализа и интерпретација на отстапувањата од планираните резултати

Статички и флексибилни буџети

Капитално буџетирање

Изработка на бизнис план