Модул 2: Менаџмент со промени

Инструктор: Сашо Трипуновски

Одлучување и предуслови за спроведување на бизнис одлуките

 • Предуслови за донесување на добри бизнис одлуки
 • Перцепција на конфликтите во реалното бизнис опкружување
 • Животен циклус и анализа на животен циклус на компанијата
 • Организациска архитектура
 • Типови на организациска архитектура
 • Лидерот и промените во организациската архитектура

Организациска култура

  • Улогата на лидерот во организациска култура
  • Верување, познавање и мотивација на вработените
  • Успешни примери за организациска култура

Вредности на организацијата

  • Идентитет на организацијата преку воспоставување на вредности
  • Вредностите и нивната корелација со организациската култура
  • Надворешното влијание на вредностите на една организација

Организациска структура

  • Типови на организациска структура
  • Авторитети и делегирање
  • Промени и адаптирање на организациска структура

Кризен менаџмент

  • Превенција на кризна ситуација
  • Чекори за управување со криза во организацијата
  • Интерна и Екстерна комуникација
  • Постапка по завршена кризна состојба

Mенаџирање на конфликти

  • Типови на конфликт
  • Начини за разрешување на конфликтна ситуација

Менаџирање на времето во организациите

  • Правило 80 / 20
  • Листа на активности и дефинирање на краен рок
  • Делегирање и следење 

Управување со приоритети

  • Методи за приоритизирање
  • Оцена на критични и итни активности
  • Делегирање на активности
  • Реприотизирање при промени

Комуникација за ефективни промени

  • Нивоа на комуникација во една организација
  • Негативни фактори за лоша комуникација
  • Ефективна комуникација
  • Начини за подобрување

World Class Excellence и имплементирање на правилен mindseт

  • Состојбата на конкурентност на светскиот пазар
  • Потребата од World Class Excellence
  • Бенефит од имплементирање на benchmarking
  • Предуслови за имплементирање на World Class Excellence
  • Правилен mindseт и придобивки

Target Setting and Cascading

  • Поставување на цели
  • Начини за каскадирање на целите кон подолните нивоа во организациите
  • Начини на следење на целите
  • Комуникација
  • Успешни примери за Target Setting and Cascading