Модул 3: Оперативен менаџмент (производство и логистика)

Инструктор: Фросина Мешкова

Производство и производни процеси

 • Што е производ, а што услуга? Разлика помеѓу производни и услужни компании.
 • Дефинирање на производен процес, развој на тек на дијаграм, поставување на контролни точки, дефинирање на капацитет, шаржно или континуирано (линиско) производство
 • Организација на производ на компанијата, организација на секторот за производство
 • Менаџирање на производни процеси и работна сила, автоматизација и роботизација на производните процеси
 • Оптимизација на производство

Пласирање на производ/услуга на пазар

 • Развој на производен асортиман, како и развој на нов производ
 • Пресметка на цена на чинење и дефинирање на финална цена на производ/услуга
 • Задоволување на барања на купувачи и флексибилност во производните процеси

Пакување на производот и обележување на производите

Стандардизација и сертификација

 • Стандарди и зошто се воведуваат
 • Видови стандарди и нивна примена
 • Сертификација и сертификациони тела
 • Безбедност и здравје при работа

Управување со тотален квалитет

 • Контрола на квалитет и начин на нејзино воспоставување
 • Позиција на секторот за контрола на квалитет во организационата шема
 • Управување со тотален квалитет
 • Различни алатки и техники за подобрување на квалитетот
 • Каизен методологија
 • 5С методологија
 • 6 Сигма методологија
 • Lean manufacturing
 • Целосно продуктивно одржување

Управување со синџирот на снабдување

 • Менаџирање и дизјан на синџирот на снабдување
 • Управување со набавка и добавувачи
 • Управување со залихи
 • Управување со продажба и купувачи
 • Систем за управување со магацини
 • Управување со транспорт/дистрибуција
 • Софтверски решенија за управување со синџирот на снабдување

Циркуларна економија и одржливост

 • Циркуларна економија, каде се применува и успешни примери на циркуларна економија
 • Одржлива компанија, одржлив производ и одржлив развој. Успешни примери за одржливи стратегии

Проектен менаџмент

 • Дефинирање на проекти, нивната цел, проектните тимови, како и начинот на следење на нивниот тек
 • Менаџирање на тимови и различностите во самите тимови
 • Алатки за успешно водење на проекти (софтверски решенија)