Модул 4: Иновации преку напредни технологии

Инструктор: Виктор Митревски

Иновациска стратегија

Дигитализација на процеси во компаниите

Рамка (framework) за дигитализација на процеси

 • Мапирање на процесите во компанијата
 • Анализа на процесите и избор на кандидати за дигитализација
 • Избор на готови алатки со помош на кои би се дигитализирал процесот или план за развој на нови софтверски решенија прилагодени на потребите на компанијата
 • Развој на предложените софтверски решенија
 • Имплементација на готовите и изработените алатки и апликации
 • Тренинг за вработените на компанијата со цел да се добие максимална вредност од имплементираните алатки и софтверски решенија

Модерни технологии актуелни во 2021

 • Технички концепти и терминологии
 • Internet of things (IoT)
 • Machine learning (ML)
 • Big data analytics (дата аналитика)
 • Everything-as-a-Service (XaaS)
 • Вештачка интелигенција, блокчеин, клауд, сајбер безбедност
 • Data visualization

Примери за реална примена на горенаведените технологии во индустријата и нивните придобивки

 • Работа со компании кои нудат развој на технички решенија
 • Дефинирање на детална листа со барања за функционалностите на техничкото решение
 • Подготовка на потребната документација за почеток на развој на техничкото решение
 • Избор на компанија која што ќе го работи техничкото решение – софтверската апликација
 • Метрики кои се користат за мерење на прогресот на изработено решение
 • Комуникација со компании кои развиваат технички решенија

Најдобри практики при работа со дистрибуирани тимови

 • Предизвици со кои се соочуваат менаџерите при работа со дистрибуирани тимови
 • Работа во непредвидени услови на пандемија
 • Работа во случај на проширување на тимот со членови од различни локации
 • Потребна опрема за непречена комуникација со дистрибуирани тимови

Начини на мотивација на дистрибуирани тимови

Агилни методологии и нивна примена во индустријата

 • Типови на агилни методологии
 • Како се користат овие методологии при развој на софтвер
 • Потенцијална примена на овие методологии во останатите индустрии и придобивките од истата

Софтвер и алатки за паметно работење и проектен менаџмент

 • Организација на работа
 • Организација и планирање на време
 • Комуникација
 • Работа со тим и колаборација