Модул 5: Продажба и маркетинг

Инструктор: Ацо Ѓорѓиевски

 1. Истражување на пазрот
 2. Утврдување на пазарни потенцијали и сегментација на пазарот
 3. Маркетинг микс и стратегии (цени, производи/услуги, дистрибуција и промоција)
 4. Модерната продажба и маркетинг денес
 5. Важноста на продажбата и маркетингот и како се меѓусебно поврзани.
 6. Работење во силоси (како негативна појава)
 7. Како да се надмине работењето во силоси и како да се воспостави синергија и мост за успех.
 8. Кои се ТОП 10 вештини на секој успешен професионалец во продажбата.
 9. Trade marketing – B2B marketing
 10. Фанел менаџмент – како алатка за зголемена ефикасност
 11. Продажба и маркетинг во кризни времиња
 12. Category & Chanel пристап како модел за поголем успех.
 13. Поставување и сетирање на SMART KPIs
 14. Продажба на интернационални пазари (сегментација, извозен маркетинг, предности, стратегија и портфолио за настап на друг пазар)
 15. Ценовна стратегија
 16. Е-бизнис – современи канали на продажба