Модул 6: Финасии

Инструктор: Проф. Др. Билјана Ангелова

Современ пристап на Финансискиот менаџмент

 • Цели и функции
 • Пристап кон вреднување на компаниите
 • Менаџмент и богатството на акционерите
 • Социјална одговорност
 • Структура на финансиски пазари
 • Интернационализација на финансиските пазари
 • Дигитализација и промени на пазрите на капитал

Анализа и толкување на финансиски извештаи

 • Финансиска анализа и финансиско известување и финансиски извештаи
 • Хоризонтална и вертикална анализа
 • Рацио анализа на круцијалните финансиски индикатори
 • Толкување на финансиските извештаи и финансиските анализи

Оперативен и финансиски левериџ

 • Левериџ во бизнисот и оперативен менаџмент
 • Финансиски левериџ
 • Комбинирање на оперативен и финансиски левеериџ
 • Степен на комбиниран левериџ

Работен капитал, финансиско одлучување и менаџмент

 • Работен капитал и финансиско одлучување
 • Усогласување на продажбата и производството
 • Менаџмент на тековни средства
 • Извори на краткорочно финансирање

Портфолио менаџмент

 • Управување со портфолио на корпорација
 • Хартии од вредност и ефекти од вложување во хартии од вредност
 • Концепти на портфолио менаџмент
 • Определување на вредност на акциите како инструмент на портфолио менаџмент

Спојување и преземање и органскиот раст на компаниите

 • Видови превземања
 • Синергетскиот ефект на спојувања и преземања
 • Органски раст наспроти преземање
 • Одбранбени механизми при преземање
 • Финансиски аквизиции