Модул 7: Meнаџмент со Човечки Ресурси и менаџмент на таленти

Инструктор: Проф. Др. Ирина Мајовски

Современ пристап во менаџментот на човечки ресурси

 • Основни концепти и практики на МЧР
 • Вертикална и хоризонтална усогласеност на стратегијата на МЧР
 • ‘Best fit’vs. ‘best practice’ пристап

Што извршните менаџери треба да знаат за успешно менаџирање со човечките ресурси

 • АМО пристап во менаџирањето со човечки ресурси
 • Employee relationship management

Анализа и дизајн на работно место

 • Инструменти за анализа на работата и дизајн на работно место
 • Елементи на опис на работно место

Регрутирање и селекција на човечки ресурси

 • Внатрешни и надворешни извори на регрутирање
 • Канали на регрутирање: традиционални наспрема современи канали
 • Методи и техники за селекција (Интервју како најзастапен метод)
 • Воведување на нови вработени во организацијата

Обука и развој на човечки ресурси

 • Анализа на потребите за обука на вработените
 • Видови на обуки и избор на соодветна обука
 • Евалуација на квалитетот на обуката: квантитативни и квалитативни индикатори
 • Ефекти и придобивки од обука на вработени

Организација базирана на учење (континуирано учење и дисеминација на знаење во организациите)

 • Важноста на континуираното учење
 • Поставување на знаењето како приоритет во организацијата
 • Усогласување на практиките на МЧР кон континуирано учење и дисеминација на знаењето

Мотивација на вработените

 • Значењето на мотивацијата на вработените
 • Кус осврт на теориите на мотивација (избор на теории)
 • Дизајн на работно место како фактор на мотивација
 • Надоместоци и награди како фактор на мотивација

Учество на вработените во процесот на одлучување

 • Значењето на вклученоста на вработените во одлучувањето
 • Што подразбира вклучување на вработените во одлучувањето
 • Дизајнот на работно место и вклученоста на вработените во одлучувањето
 • Развој на ефективен систем на вклучување на вработените

Делегирање и давање на feedback

 • Инструменти на ефективно делегирање
 • Дизајнот на работно место и делегирањето
 • Значењето на feedback во процесот на делегирање
 • Coaching како дел од процесот на делегирање

Комуникација со вработените

 • Придобивки од транспарентна комуникација со вработените
 • Вертикална и хоризонтална комуникација во организацијата
 • Развој на ефикасен систем на комуникација со вработените
 • Комуникација и учество на вработените во процесот на одлучување

Менаџирање на тимови

 • Важноста на тимското работење
 • Видови на тимови и нивна потреба
 • Ефикасност на тимовите
 • Тимско работење како дел од системот на комуникација и учество на вработените во одлучувањето

Оценување на перформансите на вработените

 • Процес на управување со перформанси
 • Пристапи во оценувањето на перформанси на вработените
 • Методи и инструменти на оценувањето
 • 360⁰ оценување
 • Грешки во оценувањето

Систем на надоместоци и награди

 • Елементи на системот на плати и надоместоци
 • Интерна усогласеност на системот на плати
 • Екстерна конкурентност на системот на плати
 • Систем на плати и надоместоци базиран на перформанси
 • Систем на награди и видови на награди