Модул 8: Успешна деловна комуникација и лидерство базирано на вредности

Инструктор: Билјана Марковиќ Стаменова

Лидерство базирано на вредности и визија

 • Основи на лидерството
 • Личен стил на лидерство
 • Знајте ја вашата „приказна“
 • Емоционална интелигенција
 • Раст на размислување и ментални скрипти
 • Лидер како ментор

Водење на тимови со големо влијание

 • Способност да се генерираат идеи преку зајакнување на луѓето
 • Идентификување на силните страни на поединците
 • Карактеристики на ефективна тимска работа
 • Креирање на повелба за тим
 • Координирање на членовите на тимот
 • Алатки за генерирање идеи
 • Слепило на информации
 • Управување со конфликти
 • Ефективна комуникација
 • Научени лекции

Креирање на корпоративна вредност преку лидерство базирано на визија и вредности

 • Организациска визија и основни вредности
 • Корпоративна култура
 • Практика за управување со таленти
 • Организациска интелигенција
 • Протоколи за криза
 • План за развој на тоа како индивидуата планира да ја зголеми корпоративната вредност

Успешна комуникација 

 • Развивањето на силни комуникациски вештини
 • Успешното слушање, емпатија
 • Управување со стресот
 • Невербална комуникација